Bu çok değerli eserleri insanlığa sunduğu için Prof. Dr. Mehmet OKUYAN Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Değerli bir eser ortaya koymak ne kadar zor bir iştir bu herkesin malumudur.Hele ki bu ortaya konan iş Kur’an Meali olunca durum  cidden kıl tartan terazidir.Uzun yıllar çalışarak ortaya konulan bu eserler artık sizlere sunuluyor.

kiraat-yayinlari

 

www.kiraatyayinlari.com

Prof. Dr. Mehmet Okuyan

PROF. DR. MEHMET OKUYAN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEFSİR ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖZGEÇMİŞ

1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisans’ını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

Sıra

Görev

Tarih

1.

Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı

1995-1997

 2.

Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı

1995- Devam ediyor

3.

Dekan Yardımcılığı

2000-2002;

2008- 2009

4.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Yrd. Doçent temsilcisi)

1998-2001

5.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği(Doçent temsilcisi)

2003-2006

 6.

Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi)

2008- Devam ediyor

7.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi)

2009- Devam ediyor

 

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

1. TEZLER

Okuyan, Mehmet“XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1990. (Yüksek Lisans tezi).

Okuyan, Mehmet“Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994. (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001). (Doktora tezi).

2. KİTAPLAR

Okuyan, Mehmet, Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994 (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001).

Okuyan, Mehmet, Kur’an’da Vücuh ve Nezâir, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

Okuyan, Mehmet, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).

Okuyan, Mehmet, Kur’an’da Çok Anlamlılık (Vücuh ve Nezâir), Samsun, 2007 (Profesörlük çalışması).

Okuyan, MehmetKur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var Mı?, İstanbul, 2007.

Okuyan, MehmetFâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri I, Samsun, 2008.

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri I, İstanbul, 2010.

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri II, İstanbul, 2010.

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri III, İstanbul, 2010.

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri IV, İstanbul, 2010.

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri V, (baskıda).

Okuyan, MehmetKısa Sûrelerin Tefsîri VI, (devam ediyor).

3. MAKALELER

Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri”, OMÜ İlah.Fak. Dergisi,s. VIII, Samsun 1996.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar dergisi, sayı: X,XI,XII, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 16-17-18, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 19-20-21, İstanbul 1999.

Okuyan, Mehmet,  “Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi cilt: 14, sayı: 1, 2001.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, Mustafa Öztürk’le birlikte,(İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIII, İstanbul, 2004.

Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIV, İstanbul, 2004.

Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XVI, İstanbul, 2005, ss. 129-157.

Okuyan, Mehmet, “Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, Samsun, 2007.

Okuyan, Mehmet, Osman Eyüpoğlu, “Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği,” OMUİFD, sayı: XXVI-XXVII, ss. 175-213, Samsun, 2008.

Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Zann Kavramı. (Devam ediyor)

4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Okuyan, Mehmet, “Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an”,Journal of Religious Culture, No: 106, Frankfurt, 2008.

2. Okuyan, Mehmet, “Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective” , Interreligious Insight, Vol. 5, no. 4, (October 2007).

5. TEBLİĞLER

Okuyan, Mehmet, “Ruhu’l-Beyan’ın Kaynaklarından Biri, Bahru’l-Hakaik Tefsiri”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursevi Semp., 26-27 Mayıs 2000 Bursa.

Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da İnanç ve İrade Özgürlüğü, İrtidad Sorunu”S.D.Ü. Sos. Bil.Ens. Sevgi ve Hoşgörü Semp. 5-6 Eylül 2000 Isparta.

Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Rasûl-Nebî Ayırmı ve Bunun İstismarı)”, Kur’ân Sempozyumu, Fecr ve Dost-Der, Samsun, 2008.

Okuyan, Mehmet, “Meallere Duyulan İhtiyaç”, Kur’an-ı Kerîm Mealleri Sempozyumu, Kur’ani Hayat Dergisi, İstanbul, 2010.

6. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Okuyan, Mehmet, “Bereketzade İsmail Hakkı”, TDV İslam Ans. c.V İstanbul 1992.

Okuyan, Mehmet, “Necmeddin-i Daye”, TDV İslam Ans. c. XXXII İstanbul, 2007.

7. DANIŞMANLIKLAR VE YAPTIRILAN TEZLER

Biten Tezler

1. ÖZDEMİR, Faruk, “Lütfullah b. Muhammed Erzurumî’nin Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 1999.

2. YILDIZ, Murat“Ebu’l-Fedâil Yusuf b. Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi”, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2003.

Devam Eden Tezler

1. KARA, Mustafa, “Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’an Kıssaları”, (Doktora tezi) Devam ediyor.

2. DURAN, Asım, “Âyet Kavramı Bağlamında Kur’an’daki Kevnî Âyetlerin Yorumu”, (Yüksek Lisans) Devam ediyor.

 

mehmet okuyan tefsir meal eserleri,kuran meali,kuran tefsiri